สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 2 100 26 เม.ย. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน