สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 การป้องกันประเทศ 1 1 100 6 ม.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน