กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 324 32 9.88 27 มิ.ย. 66
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย 43 26 60.47 16 พ.ค. 66
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี 38 7 18.42 13 มิ.ย. 66
4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง 13 5 38.46 8 มิ.ย. 66
5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี 6 4 66.67 7 มิ.ย. 66
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก 10 2 20 18 พ.ค. 66
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มุกดาหาร 5 2 40 8 มิ.ย. 66
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สตูล 5 1 20 16 พ.ค. 66
9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยนาท 2 1 50 2 มิ.ย. 66
10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระแก้ว 3 1 33.33 18 พ.ค. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน