สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 458 1 0.22 22 ก.พ. 64
2 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 442 1 0.23 19 มี.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน