สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 26 1 3.85 16 พ.ค. 65
2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 124 1 0.81 14 มิ.ย. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน