สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 164 1 0.61 16 พ.ค. 66
2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 37 1 2.7 31 พ.ค. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน