สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 122 84 68.85 25 ต.ค. 64
2 กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. 221 63 28.51 5 ต.ค. 64
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 79 45 56.96 17 ต.ค. 64
4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 52 32 61.54 25 ต.ค. 64
5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 92 28 30.43 25 ต.ค. 64
6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 88 28 31.82 17 ต.ค. 64
7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 119 24 20.17 25 ต.ค. 64
8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 41 22 53.66 10 ก.ย. 64
9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 135 21 15.56 25 ต.ค. 64
10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 17 54.84 25 ต.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน