กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 11 11 100 30 เม.ย. 65
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา 11 10 90.91 13 พ.ค. 65
3 เทศบาลนครแม่สอด 11 10 90.91 12 พ.ค. 65
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง 8 8 100 21 พ.ค. 65
5 องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี 8 8 100 30 เม.ย. 65
6 องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ 9 8 88.89 17 พ.ค. 65
7 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ 6 6 100 24 พ.ค. 65
8 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด 5 5 100 10 พ.ค. 65
9 เทศบาลเมืองคลองแห 6 5 83.33 18 พ.ค. 65
10 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 5 5 100 29 เม.ย. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน