กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 58 100 19 ก.ค. 64
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 34 34 100 10 ม.ค. 65
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 26 26 100 1 ก.ค. 64
4 เทศบาลนครขอนแก่น 25 25 100 1 ก.ค. 64
5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24 23 95.83 29 มิ.ย. 64
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 21 21 100 17 พ.ย. 64
7 เทศบาลนครนครสวรรค์ 21 21 100 25 มิ.ย. 64
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน 21 21 100 17 พ.ย. 64
9 เทศบาลนครนครปฐม 20 20 100 27 ต.ค. 64
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 20 20 100 25 มิ.ย. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน