สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 258 256 99.22 29 มิ.ย. 65
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 230 194 84.35 27 มิ.ย. 65
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 176 161 91.48 31 พ.ค. 65
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 123 118 95.93 30 มิ.ย. 65
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 112 93 83.04 30 มิ.ย. 65
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 78 39.2 30 มิ.ย. 65
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 71 71 100 9 พ.ค. 65
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 75 69 92 6 มิ.ย. 65
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 60 59 98.33 30 มิ.ย. 65
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 108 56 51.85 20 มิ.ย. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน