สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 334 307 91.92 21 ม.ค. 65
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 292 292 100 19 ม.ค. 65
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 262 262 100 3 ก.ย. 64
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 258 258 100 14 มิ.ย. 64
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 258 258 100 18 ม.ค. 65
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 254 252 99.21 30 มิ.ย. 64
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 252 252 100 14 ต.ค. 64
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 249 249 100 19 มิ.ย. 64
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 258 241 93.41 30 มิ.ย. 64
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 241 237 98.34 24 มิ.ย. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน